Bases campanya dia de la mare per als comerços

Bases de la campanya «Dia de la Mare»:

L’organització d’aquest esdeveniment va a càrrec de l’associació de comerciants de l’Eliana amb el patrocini de l’Ajuntament de L’Eliana.

El propòsit d’aquesta campanya és potenciar el consum a través de les compres als establiments associats.

La campanya tindrà una vigència del 21 d’abril al 5 de maig 2017.

Forma de participar: Els consumidors que realitzin una compra, per qualsevol import, podran inscriure en unes llistes que tindran tots els establiments associats.

Podran inscriure tantes vegades com compres realitzin. A cada inscripció, d’omplir totes les caselles del llistat. Una casella en blanc o amb dades errònies, suposarà la desqualificació de la campanya.

El divendres 5 de maig al matí, es recolliran, per celebrar els sortejos i anunciar-ho el divendres per la vesprada mitjançant cridà telefònica sobre les 20h del mateix dia.

El Premi consistirà en:

3 Premis de: 1 sopar per a dos persones, 1 ram de flors i 2 entrades per al auditori municipal el dia 6 de maig l´obra “España no la conocerá ni la madre que la pario.”

Els agraciats disposaran de tres mesos des de la data del sorteig, les entrades se tenen que fer us el dia 6 de maig.

La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases del sorteig per part del participant de la campanya, acceptant quan qualsevol variació que l’organització pogués efectuar.

Els participants en la promoció consenten inequívocament que, en cas de resultar guanyadors, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que l’associació de comerciants Viu l’Eliana estimi més convenients.

Les dades de caràcter personal que facilitin els participants en aquesta promoció a l’associació de comerciants Viu l’Eliana. seran tractats donant estricte compliment al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament d’aquella.
Tots aquells interessats les dades personals siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament o revocació de l’autorització per a la cessió, si escau, dels mateixos, dirigint-se a l’Associació de comerciants, restauració i serveis Viu l’Eliana, Avinguda Enrique Daries nº 14, 46183 de l’Eliana. Info@viulaeliana.es tel. 607.952.586

Bases de la campaña “Dia del Padre”:

La organización de este evento corre a cargo de la asociación de comerciantes de L’Eliana con el patrocinio del Ajuntament de L’Eliana.

El propósito de esta campaña es potenciar el consumo a través de las compras  en los establecimientos asociados.

La campaña tendrá una vigencia del 21 al 5 de Mayo de 2017.

Forma de participar: Los consumidores que realicen una compra, por  cualquier importe, podrán inscribirse en unas listas que tendrán todos los establecimientos asociados.

Podrán inscribirse tantas veces como compras realicen. En cada inscripción, deberán cumplimentar todos los casilleros del listado. Una casilla en blanco o con datos erróneos, supondrá la descalificación de la campaña.

El viernes 5 de mayo por la mañana, se recogerán, para celebrar los sorteos y anunciarlo el viernes por la tarde mediante llamada telefónica sobre las 20h del mismo día.

El Premio consistirá en:

3 premios de: 1 cena para dos personas, 1 ramo de flores y 2 entradas para el auditorio municipal el día 6 de mayo para la obra “España no la conocerá ni la madre que la pario”

Los agraciados dispondrán de tres meses desde la fecha del sorteo, en el caso de las entradas se tienen que hacer uso el día 6 de mayo.

La participación en el sorteo implica la aceptación de estas bases del sorteo por parte del participante de la campaña, aceptando cuando cualquier variación que la organización pudiera efectuar.

Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de resultar ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios que la asociación de comerciantes Viu L’Eliana estime más convenientes.

Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en esta promoción a la asociación de comerciantes Viu L’Eliana. serán tratados dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y  en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de aquella.

Todos aquellos interesados cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento o revocación de la autorización para la cesión, en su caso, de los mismos, dirigiéndose a la Asociación de comerciantes, restauración y servicios Viu L’Eliana, Avenida Enrique Daríes nº 14, 46183 de L’Eliana. Info@viulaeliana.es  telf. 607952586.

La junta directiva.